ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey
ជួល អគារ Meanchey

ជួល អគារ
Meanchey Boeung Tumpun 2

លេខកូដយោង APS-00853

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

អាគារជួល 371

2020/04/05

Building for rent
Location street 371
Land size
Building size
4 floor
Parking grounds floor
Price
Commission


Dropped pin
Near Phum Kbal Tumnob, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/7WC9WsEW8eDUwbBc9

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00853

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង