ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara
ជួល ផ្ទះល្វែង 7 Makara

ជួល ផ្ទះល្វែង
7 Makara Ou Ruessei 1

លេខកូដយោង APS-00860

3.500 $

ផ្ទះជួល3ល្វែង

2020/04/07

House for rent
Location street sokhuk
House size 12*12m
3 floor
2 floor free space
1 floor 6 bedroom
Rental 3,500$/ per month
Contract 3~5 years
Commission 1 month

https://maps.google.com?q=11.5637154,104.9184657&hl=en-KH&gl=kh

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00860

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង