លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork

លក់ ផ្ទះ
Toul Kork Tuek L'ak 3

លេខកូដយោង APS-00875

700.000 $

ផ្ទះលក់ ទឹកល្អក់3

House for sale
Land 10*20
House size 8,80*13m
First floor 8,80*16m
8 bedroom 9 bathrooms
Parking 3 car
Price 700,000$ negotiable
Commission 2%


Dropped pin
Near Tuek L'ak Ti Bei, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/tCgNfPHbJmCyNhKb6

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00875

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង