លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង APS-00885

3.950.000 $

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00885

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង