ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon

ជួល ខុនដូ
Chamkarmon Boeung Trabek

លេខកូដយោង APS-00915

20.000 $

អាគារខុនដូ ជួល

2020/05/12
Building for rent
Location street 99
Land size
17*25
Building 15*25
9 floor
24 bedroom
Parking 12 car
Rental 20,000$/ negotiable
Contract 5 years
Commission 1 month

Dropped pin
Near Menza Cambodia ( BEONG TRABEK ), #36 ABC , St 99 , Songkhat Beong Trabek , khan, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/N1kxPvn9nVkm7hbLA

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00915

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង