លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau

លក់ វីឡា
Ta Khmau Prek Ho

លេខកូដយោង APS-00936

8 បន្ទប់

175.5 m²

700.000 $

លក់ វីឡា Ta Khmau Prek Ho

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00936
  • បន្ទប់ 8 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 175.5 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី577 m²
  • 10 ចំណត

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង