លក់ ដីទ្បូ Dangkao
លក់ ដីទ្បូ Dangkao
លក់ ដីទ្បូ Dangkao
លក់ ដីទ្បូ Dangkao
លក់ ដីទ្បូ Dangkao
លក់ ដីទ្បូ Dangkao

លក់ ដីទ្បូ
Dangkao Sak Sampov

លេខកូដយោង APS-00941

381 m²

120.000 $

លក់ ដីទ្បូ Dangkao Sak Sampov

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00941
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 381 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង