ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

ជួល ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon Boeung Trabek

លេខកូដយោង APS-00953

4.000 $

ផ្ទះជួល

2020/06/09
Building for rent
Land 9*24m
4,000$: per month
Commission 1 month


Dropped pin
Near Phnom Penh, St 488, 丽都
https://goo.gl/maps/1jY3hxsL3KYp1puz7

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00953

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង