លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sen Sok Krang Thnong

លេខកូដយោង APS-00989

1.400 $

ដីជួល

2020/08/26
Land for sale
Location street 105 k
Land size 26*50m
Price 1,400$m2
Commission 3%

Dropped pin
Near Krang Thnong, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/MAnBAngt8WJ86tT76

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00989

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង