ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

ជួល ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង APS-00834

5.000 $

ផ្ទះល្វែង ជួល បឹងកង1

2020/03/27
House for rent

Location street 302 BKk1
Land size 9*28m
House size 6*18m
6 bedroom
Rental 5,000$/ per month
Contract 3~5 years
Commission half of month

11°33'10.5"N 104°55'34.0"E
https://goo.gl/maps/LTrLvUmMNTcu3aPYA

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00834

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង