ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok

ជួល អគារ
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង APS-00850

5.000 $

អាគារជួល ផ្លូវទ្រង់មាន់

2020/04/05

Building for rent
Location North bridge
Building size 8,5*35m
3,5 floor
6 bedroom,
1 elevator, 1 stairs
Parking ground floor 10 car
Rental 5,000$/ per month negotiable
Contract 3~5 years
Commission 1 month

Dropped pin
Near Mak Tepy, Street Northbridge, 12102
https://goo.gl/maps/8rQcBVKatD27NHCw7

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00850

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង