លក់ ឃ្លាំង Meanchey
លក់ ឃ្លាំង Meanchey
លក់ ឃ្លាំង Meanchey
លក់ ឃ្លាំង Meanchey
លក់ ឃ្លាំង Meanchey
លក់ ឃ្លាំង Meanchey

លក់ ឃ្លាំង
Meanchey Boeung Tumpun 2

លេខកូដយោង APS-00856

35000 m²

12.000 $

ដីលក់ ផ្លូវ317

2020/04/07
Land for sale and rent
Land size 3,5 ha
Price 1,200$/ m2 negotiable
Commission 1,5 %

Dropped pin
Near Thnaot Chrum, Phnom Penh
https://maps.google.com?q=,&hl=en-KH&gl=kh

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00856
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 35000 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង