ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey
ជួល ឃ្លាំង Meanchey

ជួល ឃ្លាំង
Meanchey Stueng Mean chey

លេខកូដយោង APS-00872

3876 m²

3 $

រោងចក្រ និង ឃ្លាំង ជួល ស្តុប លូ5

2020/04/10
Warehouse for rent
Location ស្ទឹងមានជ័យ វេងស្រេង
Land size 36*123(4428m2)
Warehouse 34*114(3,876sqm)
Price 2.8$/m2 negotiable
Contract 5~10 years
Commission 1 month


Dropped pin
Near Soo Apparel, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/zUPxYKF1aYKoRwRZA

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00872
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3876 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង