លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon

លក់ ការិយាល័យ
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង APS-00893

26 បន្ទប់

1.800.000 $

លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00893
  • បន្ទប់ 26 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី246 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង