លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Meanchey

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Meanchey Stueng Mean chey

លេខកូដយោង APS-00897

20000 m²

550 $

ដីលក់

2020/04/27
Land for sale
Location street ទ្រង់មាន់
Land size 100*200(2ha)
Price 550$/m2
Commission 2%


Dropped pin
Near Stueng Mean chey, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/BFxugshz5Bjwh6gp7

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00897
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 20000 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង