លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Ta Khmau Prek Ho

លេខកូដយោង APS-00911

992.500 $

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau Prek Ho

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00911

ទីតាំង

  • 1 ដី3970 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង