លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Russey Keo
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Russey Keo

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Russey Keo Chrang Chamres I

លេខកូដយោង APS-00930

8061 m²

900 $

ដីលក់ ផ្លូវជាសុផារ៉ា

Land for sale
Location street 598 ជាសុផារ៉ា
Land size 56*150m2 (8061m2)hard title
Price 900$/m2
Commission 2%

Dropped pin
Near Chrang Chamreh Ti Muoy, Phnom Penh
https://maps.google.com?q=,&hl=en-KH&gl=kh

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00930
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 8061 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង