លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh
លក់ ការិយាល័យ Daun Penh

លក់ ការិយាល័យ
Daun Penh

លេខកូដយោង APS-01062

20 បន្ទប់

500 m²

38.000 $

អគារ​ KTV សម្រាប់ជួល

អគារ​ KTV 3ជាន់សម្រាប់ជួល
អគារ​ ស្ថិតនៅកែង
ទីតាំងនៅទាល់មុខមាត់ទន្លែរ ​ក្បែរវត្តភ្នំ
ស្ថិតបរិដ្ថានល្អចខ្លាំង តំបន់មានសាក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់បើកគ្រប់៉មុខជំនួញ
ជូនសំភារះខាងក្នុងទាំងអស់
- 20 បន្តប់​ 22 បន្តប់​
- ទំហំ​ :20m x 25m
- ចំណតឡាន​ 8 គឿង
- តម្លៃជួល​:$38,000 /ខែ
សម្រាប់ព័តមានលំអីត​ :012 831 000 / 086 601 472

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-01062
  • បន្ទប់ 20 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 500 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

  • 1 ដី500.00 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង